Formidlingstilbod

Kystmuseet har fleire undervisningsopplegg i tillegg til dei faste utstillingane. Vi tilrettelegg nye tilbod utifrå dei skiftande utstillingane vi har til ei kvar tid, og kan óg lage eigne opplegg etter skulane sine ynskje.

 

Tilbod til skular og barnehagar våren/sommar 2021

Skuleelevar på kunstutstilling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomskuleelevar på kunstutstilling. Foto: Kystmuseet i Sogn og Fjordane.

 

Sildeflekking

Målgruppe: 6. klasse.

I mars arrangerer vi sildflekking med 6. klassingar. Elevane møter på Bataldebua som er ei 200 år gammal saltebu. Her får dei prøve å flekke sild på gamlemåten, lære om viktige rolla sildefisket hadde for lokalsamfunnet her og får eit innblikk i biologien og forvaltninga av silda. 

 

Ta ei potet

Målgruppe: Fem/-seksåringar i barnehage i mai og 1.klasse i september.

Dette er eit tilbod i to delar, som har som mål å gje dei same referanserammene for 5-åringane i barnehagen og alle borna i 1. trinn ved skulestart, og bidra til trygge rammer for overgang frå barnehage til skule. 

Her vil elevane på vårparten få sette poteter og helse på geitene på Brendøya, samt sjå spora etter tidligare husmannsplassar og lære om livet i gamle dagar. Om hausten kjem dei att for å ta opp poteter. Dei får lære om mat og matlaging før i tida i kjøkkenet på Kystmuseet, og prøve å male korn på «gamlemåten».

 

Båtar og leik

Målgruppe: 1.- 4. klassetrinn.

I tilbodet ‘båtar og leik’ er målsetjinga at det gjennom læring, bygging og leik skal dannast forståing for viktige trekk ved livet langs kysten. i ei tid der næring og samkvem var enda tettare knytt til sjøen. Elevane får lære om eldre type fartøytypar og bruka deira, og dei får prøve seg som snekrar av enkle modellbåtar.

 

Dyra på Brendøya

Målgruppe: Barnehage og 1.- 7. klassetrinn. 

I år, som tidligare år, blir det satt ut geiter og sauer på Brendøya i sommarsesongen! Vi ynskjer derfor å invitere til opplevingar på Brendøya, med dyr i kulturlandskapet. Her er undervisningsopplegget enkelt, og i stor grad sjølvstendig. Dersom det er ønskeleg kan museet tilpasse opplegget noko.

Kontakt oss gjerne på førehand og gjer avtale, så unngår ein at det kjem fleire grupper samstundes. Dyra får fôr ei gong om dagen, og mating av dyra kan gå inn som ei del av opplegget der timeplanen tillét det.

 

Oljeverksemd i Nordsjøen

Målgruppe: 9.klasse.

Vi legg opp til ei omvising i Snorre-ankeret der elevane får eit innblikk i liv og virke på ein oljeplattform. Her vil dei få kjennskap til den norske petroleumsverksemda med leiting og produksjon av olje og gass i Nordsjøen, samt Noreg si rolle som eksportør av energi til verda.

Opplegget har som mål å gi elevane eit nyansert bilde av oljas posisjon i norsk historie, tydinga for det norske velferdssamfunnet og livet ved kysten. Vi har ambisjonar om at eit besøk hos oss vil gje elevane verktøy til å drøfte og diskutere positive og negative sider ved fossile energikjelder. Opplegget gjennomførast etter avtale, og kan tilpassast noko etter ynskje.

 

Kunstutstilling: Bjørn Hegranes

Målgruppe: 8. - 10. klassetrinn.

Sommaren 2021 tek vi sikte på opning av ei kunstutstilling med kunst frå Bjørn Hegranes frå museets samling, der kystkultur og kystlandskap vil bli belyst. Meir informasjon kjem.

 

Sommar på Vågsberget

Målgruppe: 8. - 10. klassetrinn.

Vågsberget held oppe i sommarsesongen, og det er her mogleg å delta på opplegget «Gamle Vågsberget».  Meir informasjon kjem nærmare sommaren.

 

Skreddarsydde tilbod

Kunne du tenke deg ein tur på museet, men er usikker på kva for tilbod som passar di gruppe? Vi kan skreddarsy formidlingsopplegg tilpassa ynskjer, tema og aldersgruppe. 

Ta kontakt med formidlingsleiar dersom de har spørsmål.
Epost: stinaceline.gjerdingen@misf.museum.no       Telefon: 98 26 98 53

Geiter og jente på Brendøya med Kystmuseet i bakgrunnen.